Webstránky na mieru.

zásady ochrany osobných údajov

1. Dotknutá osoba – návštevník stránky.
2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ webovej stránky www.webko-lab.sk
Lukáš Chymčák – WebkoLab
Trieda KVP 1, Košice
IČO: 550 15 115, DIČ: 11 272 61 465
3. Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.
4. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
5. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt..
6. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
7. Príjemcovia – prevádzkovateľ webovej stránky www.webko-lab.sk, účtovnícka firma.
8. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlom bode.
9. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
10. Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
12. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
13. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
14. V prípade registrácie na webstránke, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa.
15. Tieto podmienky sú platné od 01.01.2023